Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Śląski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej projektu DUO Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-07.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Studentów: dostepnosc@us.edu.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 32 359 1910. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność edukacyjna i indywidualne dostosowanie studiów

Dostępność architektoniczna

Katowice

ul. Bankowa 9
ul. Bankowa 11
ul. Bankowa 11b
ul. Bankowa 12
ul. Bankowa 14
ul. Szkolna 9
ul. Uniwersytecka 4
ul. Pawła 3
ul. Jagiellońska 28
ul. Jordana 18
ul. Grażyńskiego 53
ul. Paderewskiego 32
ul. Studencka 15

Sosnowiec

ul. Będzińska 39
ul. Będzińska 60
ul. Grota Roweckiego 5
ul. Lwowska 2
ul. Lwowska 4
ul. Lwowska 6
ul. Lwowska 8
ul. Sucha 7a
ul. Sucha 7b
ul. Żytnia 10
ul. Żytnia 12

Chorzów

ul. 75 Pułku Piechoty 1a 
ul. 75 Pułku Piechoty 1, budynek H
ul. 75 Pułku Piechoty 1, budynek L

Cieszyn

ul. Bielska 62
ul. Bielska 66
ul. Niemcewicza 2
ul. Niemcewicza 4
ul. Niemcewicza 6
ul. Niemcewicza 8
ul. Paderewskiego 13 (budynek F)
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved